DE | EN | RU | BGFacebook Google Plus LinkedIn XING

Можем ли да печелим повече от лавандуловото масло?


09.12.2014

Нарастването на площите с лавандула у нас нараства видимо от 2010 година насам. За това спомага намаленото производство на световния лидер Франция и увеличения интерес към продукти от естествен произход. Според статистиката от 2015г. България поема първенството в експорта на обезтерпенено масло в ЕС. Заедно с Франция те формират 2/3 от експорта на ЕС.

От друга страна, интересът към отглеждане на културата в България се засили и поради факта, че лавандулата е сравнително лесно откъм грижи растение, за което освен това се получават и субсидии. Затова логично възниква въпросът за изискванията за етикетиране и износ на лавандулово масло. Информацията по него се съдържа в правната уредба в Регламент (EО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

Изискванията за износ на лавандулово масло от България в страни в ЕС са следните:

- Лабораторни изследвания за състава на етеричното масло. На състава на етеричното масло отговаря съответен номер според класификацията на веществото по Регламента.

- Подаване на Регистрационно досие в електрoнен вид към Европейската агенция по химикали (ЕСНА) в Хелзинки. Тази информация се използва за описание на състава на веществото, оценка на рисковете за здравето и мерки за управление на риска. Задължение за регистрация имат фирми, които изнасят продукция от 1 тон или над един тон годишно.

- Оценка на електронните технически досиета от Европейската агенция по химикалите в Хелзинки.

- Определяне на номер според състава на етеричното масло.

- Информационен лист за безопасност.

- Етикетирането е според изискванията на Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

Друг основен въпрос е етикетирането на продукцията. Етикетът трябва да включва:

- Наименованието, адреса и телефонния номер на доставчика.

- Номиналното количество от веществото или сместа в опаковката, предлагани на масовия потребител (освен ако количеството е посочено на друго място върху опаковката).

- Идентификаторите на продукта.

- Когато е приложимо, пиктограмите за опасност, сигналните думи, предупрежденията за опасност, препоръките за безопасност и допълнителната информация, изисквани от други законодателни актове.

Нарастващото приложение на етеричните масла в леката промишленост и бързото развитие на ароматерапията ускориха търсенето на масла в световен мащаб. Очакванията са пазарът да расте със средногодишен темп на натрупване от 8-11% в периода до 2025 г., показват проучванията на различни консултантски компании (Grand View Research, Markets and Markets и др.). Това дава надежда, че въпреки увеличеното производство „лилавото опиянение“ може да носи добри печалби и в следващите години. Дали може да стане още по-добре? Винаги може и това е заключение не само на отявлените оптимисти. У нас продукцията се изкупува около 3 пъти по-евтино, отколкото ако контактуване с потребители в Германия. Увеличаващата се конкуренция ще промени и този бранш и само най-адаптивните играчи на пазара ще запазят досегашната доходност.